PHOTOS BY Z, Thoroughbred Horse Photographer | 2015 Eclipse Awards | StronachF,RitvoTZ53


StronachF,RitvoTZ53

Frank Stronach, Tim Ritvo, 2015 Eclipse Awards
StronachF,RitvoTZ53